امین بندعلی (~bandali)

bandali@gnu.org (کلید GPG) (منتظر رایانامه‌ای از من هستید؟)

فعال نرم‌افزار آزاد و کارشناس ارشد علوم رایانه
عضو گنو و بنیان‌گذار گنو کانادا
داوطلب بنیاد نرم‌افزار آزاد
عضو تیم میزکار اوبونتوی Canonical